29 oktober 2020

Algemene ledenvergadering 15 okt.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 15 OKTOBER 2020

In twee zalen met videoverbinding en beeldschermen hebben we met een kleine 60 leden toch een goede algemene ledenvergadering gehad in de Geseldonk.
In twee groepen van ca. 30 personen allen met mondkapje op werden  de mensen naar zaal 1 of 2 geleid.
Daar aangekomen kreeg men koffie/thee en een koekje. In zaal 1 zaten een aantal bestuursleden voor het podium ieder aan een eigen tafel.
Ook in zaal 2 zaten twee bestuursleden ieder aan een eigen tafel en voorzien van microfoon zodat eventuele opmerkingen uit zaal 1 doorgegeven konden worden aan de voorzitter in zaal 1.

Hieronder kunt u een beknopt verslag lezen van de vergadering.

Opening. De voorzitter opent de uitgestelde vergadering van maart, die i.v.m. corona maatregelen kon niet door gaan. De agenda wordt goed gekeurd.

Mededelingen: De vereniging telt op 10 maart 2020 753 leden  incl. ereleden en gastleden. Totaal zijn er in deze afgelopen periode 65 nieuwe leden ingeschreven. Helaas zijn er ook 13 leden overleden. Hier wordt één minuut stilte voor gehouden.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 wordt met een kleine aanpassing vastgesteld

Jaarverslag van de activiteiten 2019/2020

Het afgelopen verenigingsjaar is een druk jaar geweest, dit zowel voor bestuurdersleden als voor de vrijwilligers.

De wekelijke en maandelijkse activiteiten zijn vermeld in  “Overzicht activiteiten” en te vinden op de website. Buiten de reguliere clubactiviteiten  zijn door de activiteitencommissie en andere vrijwilligers o.a. georganiseerd:

 • Januari 2019 en 2020 Nieuwjaarsinloop
 • Maart: KBO-Savant diner: voorjaarsmenu
 • Mei : de mooie voorjaarreis naar Duitsland, met een boottocht over de Rijn
 • Juni: 80+ middag en KBO-Savant diner (asperges)
 • Juli/augustus: 3 vitaliteitsdagen en Senioren Vakantieweek
 • September : mooie najaar reis ;een rondvaart op de Vecht en daarna een bezoek aan het Glasmuseum in Leerdam
 • September: Toertocht met bezoek aan Klok-en Peel museum Asten
 • Oktober: Jaarfeest KBO-St. Lucia; bijeenkomst voor alle Brandevoortleden; KBO-Savant diner (wildmenu); Wensambulance bijeenkomst
 • November: lezing over “Verdriet en rouw” , de Musical Anastasia December: Kerstviering
 • Januari 2020:bezoek aan de DAF fabrieken in Eindhoven
 • Maart 2020: Zeer geslaagde voorjaarsreis naar kasteel Daelenbroeck (Limburg)
 • Algemeen: Bezorgen van ONS en KONTAKT

Al deze activiteiten hebben dank zij de inzet van al onze vrijwilligers plaats kunnen vinden. Dank je wel aan alle vrijwilligers voor jullie belangeloze inzet

Financieel jaarverslag 2019/2020 door de voorzitter wordt e.e.a. toegelicht. De inkomsten en uitgaven kloppen. Afdracht KBO Brabant wordt volgend jaar Eur.1,00 per persoon verhoogd en daarmee ook onze contributie.

Verslag kascontrolecommissie door Ton Diris. Deze heeft samen met Louis Vrolings 10 maart j.l. de administratie bij Piet Maas gecontroleerd en goed bevonden: applaus voor de goedkeuring van de jaarcijfers.

Bestuursverkiezing: Als nieuwe penningmeester wordt voorgedragen : Albert Coppens. Als nieuwe bestuurder wordt voorgedragen: Ton van de Meulenhof. Zittende bestuurders: zittingsperiode Adriaan van Veggel en Hans van Knegsel wordt verlengd. De leden geven d.m.v. applaus hun toestemming

Begroting 2020/2021 : deze door Albert Coppens toegelicht. Er zijn geen vragen.

Kascontrolecommissie nu bestaand uit: Martien Maas en Louis Vrolings met reserve Ton Diris. Ton Diris  verlaat de commissie. Jos van de Moosdijk wordt de nieuwe reserve

Website: Toelichting website door Ton Meulenhof: de website is te vinden onder :https://www.kbo-helmondstlucia.nl

Jubilarissen:  2 jubilarissen met 25 jaar lidmaatschap; deze hebben thuis inmiddels de daarbij behorende bloemen ontvangen. 22 jubilarissen van 12,5 jaar lidmaatschap. Degene die zich afgemeld hebben voor deze vergadering hebben één pen thuis ontvangen, voor de aanwezige jubilarissen lag deze pen op hun tafel.

KBO’er van het jaar..Deze keer is massaal gestemd voor : Frits Verlijsdonk. De daarbij behorende attentie wordt door de voorzitter aan Frits overhandigd. Het bestuur zal zich beramen of de KBO’er van het jaar op dezelfde manier kan blijven doorgaan.

Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt

Sluiting van de vergadering.